Evaluering

Den daglige undervisning evalueres gennem bl.a. iagttagelser, samtaler, fremlæggelser samt skriftlige afleveringsopgaver. Udover lærernes daglige evalueringer, benytter Haahrs Skole sig af andre og mere systematiserede evalueringsredskaber. 

Vi har som fri skole adgang til at benytte os af de Nationale Tests i den frivillige prøveperiode i efteråret. Dette har vi valgt at tilslutte os, velvidende at sammenligningsresultatet for klassernes faglige progression ikke er umiddelbart optimalt, uden muligheden for også at deltage i de Nationale Tests i foråret. Testresultaterne anvendes som et internt evalueringsredskab. 

Ud over de Nationale Tests evalueres efter følgende model for standardiserede prøver:

 

Haahrs Skole - Læseevaluering i dansk a-afdelingen 

Klassetrin 

Prøvetype 

0. årgang 

Skriftsproglig Udvikling– Bogstavprøve 1 og 2 anvendes ved start og slut bh-klassen. 

1. årgang 

Skriftsproglig Udvikling– Bogstavprøve 2, Ordlæseprøve 1, Staveprøve 1 – efterår 

2. årgang 

Skriftsproglig Udvikling – Ordlæseprøve 1 eller 2, Sætningslæseprøve 1 – efterår 

ST2  eller Staveprøve 1 Skriftsproglig Udvikling – efterår 

ST2 – forår 

3. årgang 

Skriftsproglig Udvikling – Sætningslæseprøve 1 eller 2, Tekstlæseprøve 4 

ST2 eller ST3 –  efterår 

ST3 – forår 

4. årgang 

Sætningslæseprøve 2, Tekstlæseprøve 5 – efterår 

ST3 eller ST4–  efterår 

ST4 – forår 

Alle prøver er fra Dansk Psykologisk forlag/Hogrefe 

 

Haahrs Skole - Læseevaluering i dansk b-afdelingen 

Klassetrin 

Prøvetype 

5. årgang 

Læseprøve LÆS5 (prøvetidspunkt vejledende) 

ST5 – staveprøve 

6. årgang 

Nationale test 

ST6 – staveprøve 

7. årgang 

Læseprøve TL2 

ST7 – staveprøve 

8. årgang 

Nationale test 

ST8 

9. årgang 

Læseprøve TL4 kan laves på klassen eller enkelte elever 

ST9 – staveprøve kan laves på klassen eller enkelte elever 

 

Haahrs Skole – evaluering i matematik 

Klassetrin 

Prøvetype 

1. 

MG-test 

2. 

MG-test 

3. 

MG-test ved ønske/behov 

4. 

MG-test 

5. 

MG-test 

6. 

MG-test ved ønske/behov 

7. 

MG-test 

8. 

MG-test 

9. 

MG-test ved ønske/behov 

10. 

MG-test ved ønske/behov 

 

Disse tests danner tilsammen grundlag for eventuelle faglige indsatsområder omkring den enkelte elev. Dette sker i tæt samarbejde mellem lærer og teamet i skolens ressourcecenter ”Oasen”. 

Der afholdes ugentlige teammøder på den enkelte årgang, hvor der udveksles erfaringer om klassen og den enkelte elev. Forud for den årlige trepartssamtale afholdes desuden en konference, hvor samtlige af klassens lærere deltager. På denne konference drøftes den enkelte elevs standpunkt, med henblik på at fastsætte fremtidige mål for eleven. Der udarbejdes tillige forud for samtalen en elevplan, som udgives til forældrene.  

Der afholdes 2 årlige forældremøder i hver klasse samt en årlig trepartssamtale. 

Hver den første onsdag i måneden afholder vi samtaleeftermiddag, hvor der er mulighed for at få en drøftelse vedr. problematikker omkring den enkelte elev. 

Den enkelte elevs skoleforløbs slutmål evalueres ved aflægning af folkeskolens prøver eller FP10 i de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk (mundtlig) samt fysik-kemi. Herudover evalueres eleverne på 9. klassetrin ved udtræk af fagene i biologi, geografi, matematik (mundtlig), idræt, historie, kristendom, samfundsfag, tysk (mundtlig/skriftlig) samt engelsk (skriftlig). På Haahrs Skole har vi valgt at følge Fælles Mål for folkeskolen. LINK  

Eleverne på 7., 8., 9. og 10. klassetrin modtager standpunktskarakterer. For eleverne på 9. og 10. klassetrin afholdes terminsprøver 1 gang årligt 

8. klassetrin afslutter skoleåret med skriftlige og mundtlige årsprøver med særligt henblik på at forberede eleverne til Folkeskolens Prøve. 

Skolens tilsynsførende fører hvert år tilsyn med skolens undervisning med henblik på en vurdering af, om ”skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Dette tilsyn afsluttes hvert år med en tilsynserklæring, som kan findes på Haahrs Skoles hjemmeside.