I henhold til lovgivningen skal enhver skole have en antimobbestrategi, som skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

På Haahrs Skole består startegien, ud over den lovmæssige del med beskrivelse af mål, forebyggelse, implementering, håndtering og forankring, af skolens værdisæt, årshjul for arbejdet med trivsel, procedure for skolens arbejde med AKT-udfordringer og reglerne for brug af mobiler, computere og sociale medier.

Mål:

På Haahrs Skole anser vi tryghed og trivsel som en forudsætning for, at eleverne kan udvikle deres potentialer for læring. Vi har et mål om at være mobbefri, derfor har vi på skolen et konstant fokus på elevernes forståelse og bearbejdning af situationer, de oplever som mobning. Haahrs Skole skal være et sted, hvor der er plads til mangfoldighed, og hvor mangfoldigheden kan udvikles i respekt for den enkeltes ønsker og behov. Vi accepterer ikke mobning.

Mobning defineres som fleres systematiske forfølgelse eller udelukkelse af én enkelt person. Mobningen er resultat af en uhensigtsmæssig gruppedynamik – det handler ofte om onde mønstre, ikke onde børn. Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. Vi arbejder på Haahrs Skole med at sikre, at der skabes en åben samtale og dialog om oplevelserne samt at samtalerne følges op med konkrete handlinger i den aktuelle situation.

Se Haahrs Skoles værdisæt  Visioner

Forebyggelse/implementering:

Forebyggelse af mobning handler overordnet om at skabe en rummelig skolekultur og et godt miljø med fokus på det gode samvær og den gode undervisning. Dette sikrer vi på Haahrs Skole gennem en række bevidste prioriteringer i form af tiltag, traditioner og gode rammer for disse. Det udmøntes bl.a. gennem:

 • Ugentlig trivselslektion i alle klasser fra 0. – 4. årgang som varetages af såvel klasselærer som årgangspædagog
 • Årgangspædagogerne deltager i dele af undervisningen på 0. – 4. årgang
 • Ugentligt skemalagt årgangs-teammøde hvor det sociale fællesskab har et særligt fokus
 • Tema-undervisning hver uge på 5., 6. og 7. årgang med fokus på relationer, samvær og kommunikation
 • Udarbejdelse og drøftelse af sociale mål samt klasseregler ved skoleårets begyndelse
 • Drama på skoleskemaet på 5. årgang, hvor der arbejdes med årgangsfølelsen og årgangsrelevante temaer
 • Interessefag der udbydes på tværs af klasser og årgange
 • Lejrskole på samtlige årgange, hvor der udover det faglige fokus, er stort fokus på samvær og trivsel
 • Skemafrie uger og alternative dage hvor der samarbejdes sammen på tværs af klasser og årgange
 • Venskabsklasseordning mellem 0. og 4. årgang, hvor de yngste skolebørn nyder godt af trygheden ved at have ældre kammerater og de ældste elever oplever glæden ved at bidrage hertil og det ansvar der følger af ordningen
 • Etablering af klasseforældreråd i alle klasser
 • Interne AKT-ressourcepersoner
 • Forebyggende vredeshåndterings-forløb i de yngste klasser
 • Månedlig samtaleeftermiddag
 • Oplæg om og fokus på digital dannelse og netetik
 • Den enkelte elevs trivsel som fokus på skolens møder herunder bl.a. pædagogisk rådsmøde, afdelingsmøder, årgangs-teammøder, SFO-møder

Se endvidere Haahrs Skoles årshjul for  trivselsarbejdet og regler for brug af  mobiler og sociale medier

Håndtering:

Alle er forpligtet på en hurtig og professionel indgriben, hvis der er mistanke om eller der konstateres mobning.

Dette gælder såvel elever, forældre, ansatte som øvrige relevante personer. Et tæt samarbejde på skolen mellem elev/lærer, forældre/lærer, lærer/lærer, forældre/forældre er af yderst stor vigtighed i arbejdet med elevernes trivsel.

Proceduren i tilfælde af mobning er som udgangspunkt som følger:

 • Samtale med den elev/de elever, som har været udsat for mobning. Samtalen foretages af en af klasselærerne, årgangspædagogen eller en anden ansat, som kender eleven/eleverne godt
 • Samtale med den elev/de elever, der har mobbet
 • Udarbejdelse af konkret handleplan, der indeholder:
  • Aftale om, hvem der gør hvad og er tovholder i situationen
  • Hvilke særlige tiltag eller forløb skal gennemføres – hvordan og af hvem?
  • Hvem orienterer til involverede og relevante parter (herunder også forældre, klassens øvrige forældre, klassens lærere)?
  • Aftaler om opfølgning og videre forløb

I tilfælde hvor en elev måtte være udsat for mobning på de sociale medier, vil skolen håndtere disse bl.a. med afsæt i Red Barnets råd og vejledning på  www.sikkerchat.dk

Se endvidere Haahrs Skoles procedure ved  AKT-udfordringer 

Forankring:

Haahrs Skoles antimobbestrategi er implementeret som en naturlig del af skolens værdisæt og det arbejde, der hver dag foregår med at optimere elevernes trivsel.

Antimobbestrategien er tilgængelig for alle ansatte i Haahrs Skoles medarbejderhåndbog, ligesom den er at finde på skolens hjemmeside.