På Haahrs Skole hylder vi værdierne engagement, trivsel og faglighed.

Vi gør os derfor hver dag umage for at levere en varieret og spændende undervisning, der udfordrer og engagerer eleverne.
Her møder du fagligt dygtige og velforberedte medarbejdere, der har ambitioner og forventninger til eleverne og til hinanden.
Vi tilbyder et trygt og inspirerende læringsmiljø med fokus på faglig fordybelse, refleksion og dannelse.

Vi forventer, at alle anstrenger sig og gør deres bedste – til hver en tid.
Vi forventer en venlig og høflig omgangstone i alle forhold, og at elever, medarbejdere og forældre involverer sig i skolens mange arrangementer og fællesskaber.

Når vi oplever, at en elevs trivsel eller adfærd ikke harmonerer med forventningerne, bidrager skolen gerne til, at der skabes harmoni mellem forventninger og adfærd/trivsel. Skolen forventer, at forældrene bakker op om skolens indsats og arbejder målrettet med adfærds- og trivselsudfordringer. Skolen forventer, at eleven/eleverne selv indgår positivt i processen.

Skolen forholder sig systematisk til samarbejdet om problemstillingerne og baggrunden for skolens procedure og progressionen er et ønske om, afhængig af udfordringen, at anvende de mindst indgribende foranstaltninger.

Fase 1.          Lærerens/pædagogens indsats:

 • taler med eleven om udfordringerne og forventningerne
 • guider eleven
 • følger op i forhold til relevante elever/klassen/kolleger
 • orienterer klasselærere
 • orienterer forældrene

Fase 2.          Klasseteamet:

 • klasse/årgangsteamet involveres
 • teamet anvender iKON, når det giver mening. Det er vigtigt at nå frem til et fælles procesdesign
 • klasselærere orienterer og samtaler med forældrene
 • evt. indkaldes forældrene til samtale

Fase 3.          Intern indsats:
                      AKT involveres. Der laves konkret aftale om hvad, hvor og hvornår AKT
                      involveres. Elevfokuseret indsats aftales med forældrene.
                      Efter aftale med AKT kan der blive tale om forskellige indsatser:

 • observation i klassen
 • sparring
 • deltagelse i klasseteammøder
 • samtaler med eleven
 • deltagelse i møder med forældrene
 • indsats på klassen
  iKON anvendes sammen med teamet eller den pågældende lærer. Indsats sættes i gang med udgangspunkt i procesdesignet.                   

Fase 4.          Eksterne:
                      Efter aftale med koordinator af Oasen og forældrene sættes eleven på KIM (Konsultativt Internt Møde)  
                      På KIM drøftes indsatser og eventuel inddragelse af eksterne instanser:

 • skolepsykolog
 • pædagogisk konsulent
 • sundhedsplejerske
 • ergoterapeut,
 • talekonsulent.
 • familieafdelingen (netværksmøde)

Ved fortsat bekymring, eller når skolens muligheder er udtømte, inddrages skoleleder, som indkalder til et dialogbaseret underretningsmøde. Dette forudsætter dog, at der har været afholdt et bekymringsmøde med forældrene (klasselærere indkalder)
Vedr. underretning se medarbejderhåndbogen/Svendborg kommunes handleguide.