Hvad koster det at gå på Haahrs Skole

På Haahrs Skole betales et månedligt beløb, som inkluderer skolepenge og lejrskolebetaling.
Skolepengene inkluderer bøger, hæfter og materialer. For søskende betales fulde skolepenge for 1. og 2. barn. For øvrige børn betales 1080 kr. pr. måned uanset klassetrin. Juli er betalingsfri. Søskenderabat vedrører skolepenge, men ikke lejrskolebetaling.
Lejrskole og studieture er en del af undervisningen og derfor obligatoriske.

Priser gældende for skoleåret 2024 -2025

På 8. og 9. årgange opkræves studietursbetaling i to rater i henholdsvis august og september. På studieture for 8.-9. årgange er kost ikke indregnet i lejrskolebetalingen.

Der betales et indskrivningsgebyr på 1200 kr., når man siger ja tak til en tilbudt plads. Gebyret tilbagebetales ikke ved ændring/udmeldelse.

Eventuel udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.


I SFO og klub kan vælges følgende moduler: (juli er betalingsfri)

Forårs-SFO
06:30-17:00
2159
kr. per måned
Morgenmodul
06:30-08:00
683
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 15
1122
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 16
1224
kr. per måned
Eftermiddagsmodul
Indtil kl. 17
1326
kr. per måned

Prisen for forårs-SFO følger Svendborg Kommunes retningslinjer. I tabellen ovenfor er prisen for skoleåret 2023-2024 angivet. Denne vil blive opdateret, når nye priser offentliggøres.

For 4. og 5. årgang tilbyder vi, at børnene kan tilmeldes 3 af ugens 5 dage. Disse 3 dage er valgfrie i forhold til placering. Prisen herfor er 796 kr./måned

Hvis jeres behov for SFO varierer, kan I supplere med et klippekort. Et kort med 10 ekstra timer koster 450 kroner og giver jer mulighed for at lade jeres barn blive i SFO´en en time mere 10 gange.

Udmeldelse af SFO skal ske senest den 15. i måneden før.


Fripladstilskud

Det er muligt at søge om et mindre tilskud til betalingen af skolepenge og SFO, hvis forældrenes indtægtsgrundlag* er mindre end: 

  • kr. 389.561, – ved 1 barn 
  • kr. 405.379, – ved 2 børn 
  • kr. 421.203, – ved 3 eller flere børn 

*der tages udgangspunkt i årsopgørelsen for 2023

Det er kun de biologiske forældres indtægt, der medregnes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget.
Er forældrene skilt, separeret eller ikke har fælles forældremyndighed medregnes kun indtægten hos den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed. Hvis der er fælles forældremyndighed, medregnes kun indtægten hos den af forældrene, hvor eleven er tilmeldt folkeregistret.

Ansøgningsfristen er 1. september 2024. Ansøgninger afleveret efter denne dato kan ikke komme i betragtning.

I december 2024 sender vi brev til alle der har ansøgt om tilskud. Af brevet fremgår det, om man er blevet bevilget tilskud eller ej. Tilskuddet modregnes i skole-/SFO-betalingen for februar, marts, april, maj og juni 2025. 

Vi kan ikke på forhånd oplyse om tilskuddets størrelse. 

Det er ikke muligt at søge om fripladstilskud vedr. Forårs SFO eller SFO-betaling for elever i 4.kl. og 5. kl.  jvf. ministerielle regler.

Vedhæftet er forældreansøgning og fordelingsnøgle for SFO og skole.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte Birgitte Gibe på skolens kontor.


Ulykkesforsikring

Eleverne er ikke omfattet af en kollektiv ulykkesforsikring i skoletiden.


Befordring

Haahrs Skole er oprettet i skolekort-systemet hos Fynbus, hvilket giver en meget fordelagtig pris på buskort. Kortet bestilles gennemskolen. Der kan søges om tilskud, hvis barnet har mere end 5 km mellem skole og hjem.