Haahrs Skoles forårs-sfo begynder hvert år den 1. april – første gang i 2020. Barnet begynder som udgangspunkt det år, hvor det fylder 6 år. Forårs-sfo er for de 44 børn, som begynder deres skolegang på Haahrs Skole den 1. august samme år.

Forårs-sfo har åbent hver dag fra 6.30 til 17.00 – fredag dog til 16.00. Der er ikke mødepligt, men vi har en forventning om, at børnene er i forårs-sfo fra 9.00 – 12.45. I dette tidsrum arbejder vi med målrettede og tilrettelagte pædagogiske aktiviteter.

Det overordnede mål for Haahrs Skoles forårs-sfo er, at børnene oplever overgangen mellem dagtilbud og skole så tryg som overhovedet mulig. Vi skaber de bedste betingelser for et solidt fundament og afsæt til skolelivet. Det er et særligt tilrettelagt tilbud, hvor de pædagogiske aktiviteter er målrettede aldersgruppen og har fokus på etableringen af nye fællesskaber, tryghed, læring, motivation, trivsel og udvikling.

En forudsigelig og genkendelig hverdag er med til at give børnene en hverdag, hvor de ved, hvad de skal. En hverdag, hvor børnene trives, udfordres og har et fællesskab med de øvrige børn. Der er plads til børnenes egne læringsrum i forhold til interesser og relationer- men også til de daglige, voksenstyrede aktiviteter.

I det skoleår, hvor børnene pr. 1. april begynder i forårs-sfo, mødes børn, forældre og skole i forskellige sammenhænge:

 • Netværksarrangementer for børn og forældre, hvor der er fokus på at skabe tryghed og forberede til start på skole
 • Samtale mellem forældre og skole med forventningsafstemning
 • Besøgsdag for børnene på skolen (formiddag)
 • Informationsmøde for forældre

Børnene inddeles i 3 grupper, som hører til på hver sin etage i forårs-sfo-bygningen. Disse grupper er dynamiske. I løbet af perioden frem mod sommerferien, vil børnene indgå i forskellige gruppedannelser. På den måde oplever vi børnene i forskellige konstellationer og sammenhænge forud for den endelige klassedannelse.

Inden sommerferien vil børnene blive delt i 2 så harmoniske og velfungerende klasser som overhovedet muligt.

Der er 4 faste pædagoger/pædagogiske assistenter tilknyttet forårs-sfo. Årgangspædagogen følger børnene til og med 4. årgang og én af pædagogerne er med på 0. årgang. Dette sikrer den trygge overgang til skolelivet.

Det pædagogiske indhold i forårs-sfo tager afsæt i de pædagogiske læreplaner. Der bygges således videre på arbejdet fra børnehaverne samtidig med, at børnene gradvist introduceres til 0. årgangs læringsmiljøer.

Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer:

 • De sociale kompetencer
 • Barnets alsidige udvikling
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kommunikation og sprog
 • Natur og udeliv
 • Kultur, æstetik og fællesskab

De sociale kompetencer:

I den første periode af børnenes tid i forårs-sfo tager vi udgangspunkt i etableringen af forskellige børnefællesskaber. Børnene finder rum til at kunne føle og udtrykke empati og respekt for andre og kende til demokratiske værdier. Børnene skal kunne indgå i positive sammenhænge med andre.

Barnets alsidige udvikling:

Vi opbygger et rum fyldt med accept af hinanden, medbestemmelse og forståelse for forskelligheder. Under dette tema er der fokus på, at børnene udvikler robusthed, selvværd og bliver selvhjulpne. At børnene oplever sig selv som selvstændige individer med egne følelser, behov, tanker og meninger. At de oplever sig som værdsatte og betydningsfulde.

Krop, sanser og bevægelse:

Vi sætter fokus på glæden ved dagligt at være i bevægelse og udfolde kroppen og stimulere sanserne. Vi styrker børnenes motoriske færdigheder (fin- og grovmotorik), udholdenhed, kropsbevidsthed og bevægelighed. Gennem krop og bevægelse kan børnene indtage verden og vi hjælper dem med at øge deres koncentrationsevne.

Vi vil tillige have fokus på sundhed og god hygiejne.

Kommunikation og sprog:

Det er blandt andet gennem sproget vi kommunikerer og udtrykker os. Vi skaber i forårs-sfo et rum for udviklingen af et sundt og udviklende sprog hos børnene. Her vil vi have fokus på aktive samtaler, der stimulerer børnenes tænkning og evne til at reflektere. Vi understøtter børnenes udvikling af identitet og selvfølelse gennem sproget, og lærer dem at sætte ord på følelser og i konflikter.

Natur- og udeliv:

Børnene skal opleve et øget kendskab til naturen, naturfænomener og miljø. De vil blandt andet lære om årstiderne, vejret, dyr og planter.

Kultur, æstetik og fællesskab:

Børnene vil udvide deres kendskab til forskellige kulturer – deres traditioner og udtryksformer. Børnene vil opleve, at alle indgår ligeværdigt i fællesskabet uanset kulturelle baggrunde, rødder og værdier. De vil lære, at forskellighed er en styrke.

Eksempel på dag i forårs-sfo:

 • 6.30 – 9.00              Godmorgen og velkommen

Frem til 7.30 tilbydes et let morgenmåltid

Leg, samvær og hygge

 • 9.00 – 10.00            Samling i grupperne

Formiddagsfrugt

Pædagogisk aktivitet, sang, samtale om ugedag, vejr mm

 • 10.00 – 11.00         
 • 11.00 – 11.45          Frokost/madpakker
 • 11.45 – 12.45