På Haahrs Skole har vi i september 2021 afdækket undervisningsmiljøet og efterfølgende foretaget en undervisningsmiljøvurdering. Afdækningen er foretaget ved hjælp af Undervisningsministeriets spørgeskemaundersøgelse under nationaltrivsel.dk – suppleret med en række spørgsmål om fysiske og æstetiske forhold. Undersøgelsen består af et digitalt spørgeskema som eleverne tilgår via deres UNI-login. I undersøgelsen er der sat fokus på

Opsamling på resultaterne/handleplan
Spørgeskemaundersøgelsen omfattede 390 elever fra 2. til og med 10. årgang. Der er udarbejdet en rapport for hver klasse og årgang. Disse drøftes på klasseteammøder med henblik på udvælgelse af eventuelle fokusområder for lærerne og årgangspædagogerne. Der er tillige udarbejdet en rapport for hele skolen, som gøres til genstand for drøftelse på pædagogisk råd, ligeledes med henblik på udvælgelse af særlige fokusområder for skolen.

Overordnede og udvalgte indikatorer (set i forhold til hele landet)
Skolen ligger generelt flot, når man sammenligner med resultaterne på landsplan. Alligevel skal skolen fortsat og altid
arbejde på elevernes trivsel, både socialt og fagligt.

Social trivsel
I forhold til elevernes sociale trivsel ligger Haahrs skole et pænt stykke over landsgennemsnittet. 98,1 % af eleverne på Haahrs Skole giver udtryk for, at deres sociale trivsel er i top. Eleverne er generelt glade for deres skole og stort set alle elever er glade for deres klasse og oplever at deres klassekammerater er venlige og hjælpsomme.
På Haahrs Skole er der særlig opmærksomhed på trivslen.
I A-afdelingen lægges der en trivselstime i ugeskemaet, hvor klasselæreren og årgangspædagogen begge er til stede og har mulighed for at sætte fokus på klassens trivsel. Årgangsteamet mødes hver uge med årgangspædagogen og drøfter årgangen, samt enkeltelever og har på den måde mulighed for at sparre og aftale en fælles indsats, hvis der er noget der skal have særlig fokus. Årgangspædagogen har desuden en pulje timer til at kunne deltage i udvalgte dele af den daglige undervisning.
Der er ligeledes mulighed for at inddrage en AKT-lærer, der både kan være med til at sætte fokus på klassens trivsel og
relationerne, men også har mulighed for at arbejde med enkelte elever. På de yngste årgange er der særlig opmærksomhed på det sociale samvær. Her etableres frikvartersaftaler, venskabsklasser og legeaftaler udenfor skoletid.

Faglig trivsel
På Haahrs Skole svarer 92,3 % af eleverne, at deres faglige trivsel er på højeste niveau. Det er et pænt stykke over
landsgennemsnittet. Især elevernes oplevelse af deres faglige læring er positiv og de synes selv, at de gør faglige
fremskridt i skolen.

Støtte og inspiration
På landsplan oplever 62,3 % af eleverne af ”støtte og inspiration” på højeste niveau.
På Haahrs Skole er det tilsvarende tal 73,2. De fleste elever oplever at deres lærere hjælper dem med at lære på måder, som virker godt og at lærerne er gode til at støtte dem, når de har brug for det. Elevernes oplevelse af at være med til
at bestemme hvad de skal lave i timerne, er mindre positiv end landsgennemsnittet. Det er sandsynligvis et udtryk for at lærerne på Haahrs Skole i højere grad end på landsplan sætter den faglige dagsorden.

Ro og orden
Elevernes oplevelse af ro og orden i deres skoledag ligger et stykke over landsplan. De har generelt let ved at høre hvad læreren siger i timerne.

Sundhed
Eleverne føler sig gennemgående godt tilpas, hvilket bekræftes af at fremmødet er stabilt højt både hos de yngste og de ældre årgange. Enkelte elever oplever fra tid til anden at have ondt i maven eller hovedet. Stort set ingen elever oplever selv at have mobbet nogen i dette skoleår. Eleverne har dagligt mulighed for at købe et varmt måltid mad på skolen.

Fysiske og æstetiske rammer
Vi har i undersøgelsen valgt at supplere med spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser.
Toiletterne giver tilbagevendende udfordringer især blandt drengene i indskolingen, mest fordi de tisser på brættet eller ved siden af kummen. Derfor drøftes toilethygiejne jævnligt med eleverne. Vi har indført en ekstra daglig rengøring, så de nu rengøres to gange om dagen. I A-afdelingen har hver klasse/årgang nu et toilet, som de I højere grad skal tage ansvar for.
Ved en tilsvarende undersøgelse i 2018 oplevede 38 % af eleverne at skolen havde for få toiletter. I denne undersøgelse har 0 – 21 % af eleverne en oplevelse af at der ikke er toiletter nok. Det varierer meget fra klasse til klasse. Kun få elever har en oplevelse af at der ikke er rent på skolen. Stort set alle elever er tilfredse med lyset i klassen.
Tilfredsheden med temperatur og luften i klasserne svinger meget. Det er tydeligt, at vi har haft problemer med at håndtere ventilationen i den nye bygning, hvor 9. og 10. klasserne har klasselokaler. Det er dog en udfordring vi arbejder på at løse og vil have løst. Eleverne er generelt tilfredse med hvordan skolen ser ud. (f.eks. billeder, udsmykning og farver på vægge og gulve)

Skolen har de seneste år haft systematisk fokus på det fysiske. I forhold til skolens fysiske rammer arbejdes ud fra en sammenhængende handleplan. Hvert år renoveres og moderniseres et eller flere klasselokale. I 2016 blev det sidste lokale i hovedbygningen sat i stand. Her har fokus særligt været på lyd, lys og overflader. De seneste 2 år er 2 af 3 huse langs Skt. Annevej er nu total renoveret. Vi har i den forbindelse valgt også at investere i ventilation og dermed luft.
Det har haft en stor gavnlig effekt og vi forventer de kommende år at sætte fokus på ventilationen i undervisningslokalerne i hovedbygningen. Vi mangler et hus på Skt. Annevej. Herefter forventer vi at rette opmærksomheden mod visse faglokaler.

I 2020 tog vi en ny bygning i brug. I den forbindelse udvidede vi skolens toiletkapacitet med 8 toiletter og i 2020/2021
renoverede og moderniserede vi toiletterne i fagbygningen. Vi vil fortsat have fokus på toiletforholdene og ved fremtidigt byggeri vil vi øge antallet af toiletter – gerne i umiddelbar nærhed af klasselokalerne.
Eleverne er generelt glade for udearealerne. Vi vil dog fortsat have fokus på frikvartererne, ligesom vi vil videreudbygge legepladsen ved det blå hus, etablere terrassefaciliteter på østsiden af fagbygningen og om muligt udvide skolegården på sydsiden af hallen.