På Haahrs Skole har vi i november 2018 afdækket undervisningsmiljøet og efterfølgende foretaget en undervisningsmiljøvurdering.

Afdækningen er foretaget ved hjælp af Undervisningsministeriets spørgeskemaundersøgelse under nationaltrivsel.dk – suppleret med en række spørgsmål om fysiske og æstetiske forhold. Undersøgelsen består af et digitalt spørgeskema som eleverne tilgår via deres UNI-login.
I undersøgelsen er der sat fokus på social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt fysiske og æstetiske forhold.


Opsamling på resultaterne/handleplan:
Spørgeskemaundersøgelsen omfattede 255 elever fra 2., 4., 6., 8. og 10. årgang. Der er udarbejdet en rapport for hver klasse og årgang. Disse drøftes på årgangsteammøder med henblik på udvælgelse af eventuelle fokusområder for lærerne og årgangspædagogerne (2. og 4. årgang). Der er tillige udarbejdet en rapport for hele skolen, som gøres til genstand for drøftelse på pædagogisk råd, ligeledes med henblik på udvælgelse af særlige fokusområder for skolen. Klassernes lærere sætter fokus på egen klasses besvarelser, med henblik på at finde det, der her bør give anledning til en særlig indsats. Disse iagttagelser og overvejelser over indsatser på den enkelte klasse drøftes med ledelsen.


Overordnede og udvalgte indikatorer (set i forhold til hele landet)
Skolen ligger generelt flot, når man sammenligner med resultaterne på landsplan. Alligevel skal skolen fortsat og altid arbejde på elevernes trivsel, både socialt og fagligt. På landsplan ligger 31 % af eleverne i den bedste gruppe, når man samler trivselsindikatorerne.

På Haahrs Skole ligger 42 % i den bedste gruppe, når det handler om at vurdere egen trivsel. På landsplan svarer 80 % af eleverne at de aldrig er blevet mobbet. På Haahrs er det tilsvarende tal 88 %.


Social trivsel:
I forhold til elevernes sociale trivsel ligger Haahrs skole et pænt stykke over landsgennemsnittet. Med en samlet score på 4,3 giver eleverne udtryk for at de oplever at være i god trivsel. 83 % af eleverne på Haahrs Skole giver udtryk for, at deres sociale trivsel er i top. Enkelte elever oplever trivslen som mindre god. Eleverne er generelt glade for at gå i skole og stort set alle elever er glade for deres klasse. De oplever at have venner i klassen og giver udtryk for at være trygge.

På Haahrs Skole er der særlig opmærksomhed på trivslen. I A-afdelingen lægges der en trivselstime i ugeskemaet, hvor klasselæreren og årgangspædagogen begge er til stede og har mulighed for at sætte fokus på klassens trivsel. Årgangsteamet mødes hver uge med årgangspædagogen og drøfter årgangen, samt enkeltelever og har på den måde mulighed for at sparre og aftale en fælles indsats. Årgangspædagogen har desuden en pulje timer til at kunne deltage i udvalgte dele af den daglige undervisning. Der er ligeledes mulighed for at inddrage en AKT-lærer, der både kan være med til at sætte fokus på klassens trivsel, men også har mulighed for at arbejde med enkelte elever. På de yngste årgange er der særlig opmærksomhed på det sociale samvær. Her etableres frikvartersaftaler, venskabsklasser og legeaftaler udenfor skoletid.


Faglig trivsel:
Den gennemsnitlige score i forhold til det faglige læringsmiljø er positiv. Især elevernes oplevelse af deres faglige læring er positiv. De oplever også, at lærerne har fokus på deres fremskridt – faktisk mere end dem selv. Langt de fleste elever oplever at de kan koncentrere sig i timerne.


Støtte og inspiration:
På landsplan svarer 30 % af eleverne, at undervisningen tit eller meget tit er spændende. På Haahrs er det tilsvarende tal 48%. Især eleverne i udskolingen giver udtryk for at de synes at undervisningen er spændende. Elevernes oplevelse af at være med til at bestemme hvad de skal lave i timerne er mindre positiv end landsgennemsnittet. Det er sandsynligvis et udtryk for at lærerne på Haahrs Skole i højere grad end på landsplan sætter den faglige dagsorden. Til gengæld er lærerne bedre til at sørge for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.


Sundhed:
I forhold til elevernes velbefindende, kost og bevægelse, fravær og fritid er oplevelsen meget positiv og den samlede vurdering af egen sundhed ligger markant over landsgennemsnittet. Eleverne føler sig generelt godt tilpas, hvilket bekræftes af at fremmødet er stabilt højt både hos de yngste og de ældre årgange.

Eleverne har dagligt mulighed for at købe et varmt måltid mad på skolen.


Fysiske og æstetiske rammer:
Vi har i undersøgelsen valgt at supplere med spørgsmål om de fysiske og æstetiske omgivelser. Toiletterne har altid været en udfordring især blandt drengene i indskolingen, mest fordi de tisser på brættet eller ved siden af kummen. Derfor drøftes toilethygiejne jævnligt med eleverne. Vi har indført en ekstra daglig rengøring, så de nu rengøres to gange om dagen. I A-afdelingen har hver klasse nu et toilet, som de I højere grad kan føle sig ansvarlig for. Det har hjulpet betragteligt, men på nogle toiletter er der stadig udfordringer. 38 % af eleverne i B-afdelingen kunne ønske sig flere toiletter.

Langt de fleste elever er tilfredse med lyset i klassen. Det samme gælder temperaturen og luften i klassen.
Cirka 10 % er dog ikke tilfredse. Hos 93 % af eleverne er der generel tilfredshed med hvordan skolen ser ud.
(f.eks. billeder, udsmykning og farver på vægge og gulve)

I forhold til skolens fysiske rammer arbejdes ud fra en sammenhængende handleplan. Hvert år renoveres og moderniseres et eller flere klasselokale. I 2016 blev det sidste lokale i hovedbygningen sat i stand. Turen er nu kommet til husene på Skt. Annevej og når de er blevet renoveret, vil alle klasselokaler være moderniserede. Det første hus blev renoveret i 2018 og i 2019 og 2020 vil det næste få en tilsvarende omgang. Renoveringen omfatter akustik, lyd, lys og ventilation, men også vægge og gulve i klasselokaler og trappeopgange. I den sammenhæng med handleplanen gennemgås lysforholdene og der skiftes til LED.

I 2019 forventer vi at etablere yderligere 9 toiletter. Det sker i forbindelse med et nybyggeri omfattende idrætshal med tilhørende faciliteter.

Udearealerne er under forandring. I 2018 er der fokus på indskolingens behov, idet disse elever opholder sig på skolen/SFO det meste af dagen. Der blev etableret ny legeplads og området fremstår nu sammenhængende og tilbyder gode legemuligheder. Næste fokusområde bliver arealet på nord- og østsiden af fagbygningen og sammenhængen med den nye hal. Elevrådene er involveret i forhold til afdækning af ønsker og behov. Skolen vil fortsat afsætte ressourcer til væsentlige forbedringer af både
belægninger og nye legeredskaber/legemiljøer.