Den daglige undervisning evalueres gennem bl.a. iagttagelser, samtaler, fremlæggelser samt skriftlige afleveringsopgaver. Udover lærernes daglige evalueringer benytter Haahrs Skole sig af andre og mere systematiserede evalueringsredskaber.

De nationale tests anvendes ikke på Haahrs Skole. Som følge heraf anvendes følgende model for standardiserede test:

0. årgang

Tages i efteråret:
Sprogvurderingstest
Bogstavprøve 1 – Skriv første bogstav – find bogstavet

Tages i foråret:
Bogstavprøve 2 – find vokalerne og læseevaluering
Mulighed for Ordblinderisikotest


1. årgang

Tages i oktober-Januar:
Bogstavprøve 2 – Find første bogstav (papir)
Ordlæseprøve 1 (digital)
Mulighed for Ordblinderisikotest


2. årgang

Tages i oktober-Januar:
Ordlæseprøve 1 (elever med læseudfordringer)
Ordlæseprøve 2
Sætningslæseprøve 1
Tekstlæseprøve 2

Tages i maj:

ST (papir)


3. årgang

Tages i oktober-Januar:
Sætningslæseprøve 1 (elever med læseudfordringer)
Sætningslæseprøve 2
Tekstlæseprøve 4

Tages i maj:
ST (papir)


4. årgang

Tages i oktober-Januar:
Sætningslæseprøve 2
Tekstlæseprøve 5

Tages i maj:
ST (papir)


Disse tests danner tilsammen grundlag for eventuelle faglige indsatsområder omkring den enkelte elev. Dette sker i tæt samarbejde mellem lærer og teamet i skolens ressourcecenter ”Oasen”.

Der afholdes ugentlige teammøder på den enkelte årgang, hvor der udveksles erfaringer om klassen og den enkelte elev. Forud for den årlige trepartssamtale afholdes desuden en konference, hvor samtlige af klassens lærere deltager. På denne konference drøftes den enkelte elevs standpunkt, med henblik på at fastsætte fremtidige mål for eleven. Der udarbejdes tillige forud for samtalen en elevplan, som udgives til forældrene.

Der afholdes 2 årlige forældremøder i hver klasse samt en årlig trepartssamtale.

Hver den første onsdag i måneden afholder vi samtaleeftermiddag, hvor der er mulighed for at få en drøftelse vedr. problematikker omkring den enkelte elev.

Den enkelte elevs skoleforløbs slutmål evalueres ved aflægning af FP – Folkeskolens Prøver – i de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk (mundtlig) samt fysik-kemi. Herudover evalueres eleverne på 9. klassetrin ved udtræk af fagene i biologi, geografi, matematik (mundlig), idræt, historie, kristendom, samfundsfag, tysk (mundlig/skriftlig) samt engelsk (skriftlig).

Eleverne på 7., 8., 9. og 10. klassetrin modtager standpunktskarakterer. For eleverne på 9. og 10. klassetrin afholdes terminsprøve 1 gang årligt.

8. klassetrin afslutter skoleåret med skriftlige og mundtlige årsprøver med særligt henblik på at forberede eleverne til FP.

Skolens tilsynsførende bekræfter i sin tilsynsrapport, at Haahrs Skole til fulde står mål med de krav, der stilles til folkeskolen. Undervisningsniveauet et højt og lever op til Fælles forenklede mål og er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.